Tekla - funktion

Sammanfattningsvis är Tekla ett avancerat system för att hantera ansökningar och bidrag från fonder, stiftelser och andra organisationer.

Systemet tar hand om ansökan och bidrag under hela dess livscykel:

1.   Någon gör en ansökan via Internet.

2.   En eller flera sakkunniga tar del av ansökan och ger sitt utlåtande.

3.   En eller flera beredningsgrupper tar ställning till vilka ansökningar som ska beviljas.

4.   Beviljelse- och avslagsbrev skickas ut.

5.   Utbetalning(ar) administreras.

6.   Del- och slutrapporter matas in av bidragsmottagaren.

Själva ansökningsförfarandet är uppbyggt kring ett fliksystem på skärmen där olika uppgifter matas in. Flikar och uppgifter anpassas till olika bidragstyper.

Den sökande kan se både sina gamla och aktuella ansökningar.

Personkategorier (de viktigaste)

·         Sökande kan söka bidrag till sig själv eller föreslå andra.

·         Sakkunniga är en generell beteckning för alla som ger ett utlåtande om en ansökan.

·         Beredningsgruppsmedlemmar deltar i en grupp som gemensamt beslutar om tilldelning av bidrag.

·         Handläggare administrerar ansökningar och bidrag från bidragsgivarens sida.

Bidragstyper

Systemet anpassas enkelt till olika typer av bidrag. Det kan t ex vara fråga om engångsbidrag, fleråriga bidrag, stipendier till enskilda personer, bidrag till grupper, etc.